‘เอนก’ จัดระเบียบให้ทุน เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ พลิกโฉมประเทศไทย

‘เอนก’ จัดระเบียบให้ทุน เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ พลิกโฉมประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ตอนหนึ่งว่า อว.เป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบในเรื่องทุนการศึกษากว่า 60% ที่ได้งบประมาณจากภาครัฐทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยที่สำคัญคือ ทุนประเภทที่จะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางและเป้าหมายตามที่รัฐบาลและ อว. ได้วางเอาไว้ ทั้งนี้ ต้องถือว่าการจัดสรรทุนเป็นการเตรียมคน สร้างคนเพื่อพาประเทศไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีความสำคัญไม่ต่างจากการให้ทุนทำวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นเรื่องของการสร้างกำลังคน ซึ่งจะต้องทำให้ทุนการศึกษานั้นไปสร้างคนที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เหมือนเกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ภายในเวลา 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่กำหนดไว้ 20 ปี แต่ อว.จะต้องทำให้ได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความท้าทาย

นายเอนกกล่าวต่อว่า อว.จะต้องมีจุดโฟกัส จัดสรรทุนเพื่อสร้างกำลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพที่ไปขับเคลื่อนเป้าหมายหลักของประเทศ ต้องมีการก้าวกระโดดใหญ่ๆ เช่น เน้นในเรื่องของ BCG แล้วเอามาใช้เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่เน้นในเรื่องของเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ เรื่องบิ๊กดาต้าหรือข้อมูลขนาดใหญ่ เรื่องของควอนตั้มคอมพิวติ้ง เป็นต้น ทุนการศึกษาของประเทศที่ อว.ให้จะต้องส่งไปเรียนจนสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยงานวิจัยทางการแพทย์ได้ และไม่ใช่การแพทย์และสาธารณสุขแบบเดิม แต่ต้องก้าวกระโดดใหญ่ๆ ต้องส่งคนไปเรียนในสาขาที่จะทำให้ประเทศไทยไปได้ดีขึ้น

ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะไปช่วยสร้างสังคมในอนาคต รักประเทศ เยาวชนรุ่นใหม่จะช่วยสร้างสังคมและการเรียนรู้ เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทียบกับนานาอารยประเทศต่างๆ ได้ ต้องรู้เท่าทันฉับพลัน รู้จักภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิยุทธศาสตร์  พร้อมกันนั้นเราต้องให้ทุนและส่งคนไปเรียนในศาสตร์ที่ตื่นรู้ ทั้งด้านศิลปะดนตรี สุนทรียศาสตร์ จิตวิญญาณ ไม่น้อยไปกว่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราจะต้องเพิ่มศาสตร์ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ดี สร้างสังคมที่มีประชาธิปไตย และไม่ลืมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นายเอนกกล่าว

นอกจากนี้ ยังจะมีการเพิ่มกลไกการดูแลและสนับสนุนผู้รับทุน ตั้งแต่ก่อนการศึกษา ระหว่างศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้ว รวมทั้งได้หารือหลักการและกลไกการดำเนินงานเรื่องทุนการศึกษา ทั้งในแง่การคัดเลือกและการสรรหาผู้ได้รับทุน สาขาวิชาและประเทศเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางการติดตามประเมินผลด้วย

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า อว.ซึ่งดูแลทุนการศึกษา 60.27% ของทุนการอุดมศึกษาของประเทศ จะดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ โดยรวบรวมทุนใน อว. ซึ่งกระจายการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ มาบริหารจัดการให้สอดคล้องในโครงสร้างเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตั้งแต่หน่วยต้นทางตลอดจนหน่วยใช้กำลังคนปลายทาง โดยเฉพาะสำนักงาน .. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ โดย รมว.อว.ได้มอบให้นำเสนอนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศนี้ ต่อที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line ได้ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้สุพรรณบุรีโควิดพุ่งไม่หยุด เจออีก 40 ราย ผู้ว่าฯสั่งเข้ม ตั้งด่านตรวจคนเข้า-ออกแล้ว
บทความถัดไปไทยเวียตเจ็ท จัดโปร Vaccinated, Safe Travel ตั๋วบิน 99 บาท กระตุ้นท่องเที่ยว